www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Skargi_i_wnioski 

Tryb przyjmowania i załatwiana skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu. Wniesione skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) oraz w regulaminie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art.227 KPA).Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba, że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.


W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

  1. skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu,
  2. skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.
Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.
Właściwość organów do rozpatrywania skarg określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


O sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiadamia się wnoszącego. Od zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (wniosku) nie przysługuje odwołanie. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do ich rozpatrzenia i załatwienia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, są zawiadamiani o sposobie ich załatwienia lub stanie rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę (wniosek) zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.
Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-29 09:12:27
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-29 09:12:27
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Hołyńska Iwona 2013-10-29 09:11:15
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław  2013-10-29 09:11:15
_____________________________________________________________