www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Przetargi w WITD 

Dodano 30.03.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.             z 2015r., poz. 2164) Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dostawę jednego nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., oraz zabudowę biurową pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę, który przedstawił w ofercie najniższą cenę wykonania zamówienia.

Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest AMZ – KUTNO S.A.
                        ul. Sklęczkowska 18,  99-300 Kutno.

 

Ponieważ w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy ograniczenia określone w art. 94 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie znajdują zastosowania, a umowa może być zawarta przed upływem terminów wskazanych w tym przepisie tj. niezwłocznie po zakończeniu czynności niezbędnych do podpisania umowy.
            .          

 

Dodano 18.03.2015

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30,
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony na dostawę jednego nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., oraz zabudowę biurową pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI zgodnie z wymaganiami określonymi                        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego na użytek Inspekcji Transportu Drogowego, oraz zabudowa biurowa pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI. Wymagany opis parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
     Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do BIP w dniu 18.03.2016r.. nr 62534-2016


 1. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej załącznik.
 3. Oferty należy składać do dnia: 29 marca 2016r. do godz. 12: 00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
 5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
 6. Wadium nie będzie pobierane.
 7. Termin związania ofertą 30 dni.
 8. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

34.11.40.00-9.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
 1. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

 

Załącznik do pobraniai w formacie .doc:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załączniki (1-7)

Zapytatanie dotyczące oferty

 

______________________________________________________________

 

Dodano 04.04.2014

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2014r.                      

WITD-WP.272.1.2014.IH

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę, który przedstawił w ofercie najniższą cenę wykonania zamówienia.

Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest Polski Koncern Naftowy
,,ORLEN” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7.

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 %.
Ponieważ w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy ograniczenia określone w art. 94 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie znajdują zastosowania, a umowa może być zawarta przed upływem terminów wskazanych w tym przepisie tj. niezwłocznie po zakończeniu czynności niezbędnych do podpisania umowy.

 

 W przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.
  Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

 

____________________________________________________

 

Dodano 21.03.2014

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759)

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 95992-2014

 1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej ogłoszenia załącznik.
 3. Oferty należy składać do dnia: 4 kwietnia 2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.
 4. Przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

09.13.21.00-4 – benzyna bezołowiowa
09.13.41.00-8 – olej napędowy

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Oceny spełnienia w/w warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni

 


SIWZ

Dodano: 21.03.2014


 

 

Załącznik nr.1 - Oświadczenie wykonawcy

Dodano: 21.03.2014


 

 

Załącznik nr. 2 - Formularz oferty

 

Dodano: 21.03.2014

 


 

 


Załącznik nr. 3 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

 

Dodano: 21.03.2014

 

Umowa - Wzór sprzedaży bezgotówkowej paliw płynnych dla środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Dodano: 21.03.2013

Pytania złożone w trakcie toczącego się postępowania na zakup paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Dodano 12.12.2013

OGŁOSZENIE

Informacja  dotycząca wyboru wykonawcy robót budowlanych w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30

Pobierz plik >>> Informacja  dotycząca wyboru wykonawcy robót budowlanych w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 Rozmiar: 446 783 bytes

______________________________________________

Dodano: 28.11.2013

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. poszukuje wykonawcy robót budowlanych w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w zakresie oraz na warunkach przedstawionych w załączonym pliku

Pobierz plik >>> Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych Rozmiar: 5 979 949 bytes

______________________________________________________

Dodano: 30.08.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zbędnych składników majątkowych zakwalifikowano następujące składniki majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy Reanault FD Master, rocznik 2002,

Powyższe składniki majątku ruchomego przeznacza się do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego.

Informujemy, że ogłoszenie dotyczące przekazania pojazdu jest nieaktualne.

 

 

Dodano: 21.11.2011

WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT   TRANSPORTU   DROGOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

Na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zbędnych składników majątkowych zakwalifikowano następujące składniki majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy SKODA OCTAVIA, rocznik 2003,

2. Samochód specjalny VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,0, rocznik 1993.

Powyższe składniki majątku ruchomego przeznacza się do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego.

__________________________________________________________________________________________

Dodano: 14.04.2011.

WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT   TRANSPORTU   DROGOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759)

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 78184 - 2011


 1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej ogłoszenia załącznik.
 3. Oferty należy składać do dnia: 29 kwietnia 2011r. do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego.
 4. Przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

09.13.21.00-4 – benzyna bezołowiowa
09.13.41.00-8 – olej napędowy

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w. ustawy.
 1. Oceny spełnienia w/w warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni

 

Dodano: 19.10.2010

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30,
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759)

Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego na użytek Inspekcji Transportu Drogowego

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego (8+1) na użytek Inspekcji Transportu Drogowego. Wymagany opis parametrów techniczno – użytkowych

 1. Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2010r..
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej załącznik.
 3. Oferty należy składać do dnia: 26 listopada 2010r. do godz. 09: 00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
 5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
 6. Wadium nie będzie pobierane.
 7. Termin związania ofertą 30 dni.
 8. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

34.11.52.00-8.- samochód osobowy, pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
 1. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-11-07 13:51:12
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2016-03-30 09:40:51
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Popyk Hanna 2013-11-07 13:50:14
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-11-07 13:50:14