www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Nabory 
 

Dodano: 27.02.2017

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 7201 z dnia 06 stycznia 2017 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Popis Sulęcin

Mariusz Wasiak Lubniewice


Wytworzył/odpowiada:

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim


Udostępnił:

Alicja Waloch


Komórka organizacyjna:

Stanowisko do spraw kadr

____________________________________________________________

Dodano: 05.01.2017


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 7201 z dnia 06 stycznia 2017 r.

OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
aplikant do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu
Drogowego

Wydział Inspekcji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ADRES URZĘDU:
Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie
Wlkp.
teren województwa lubuskiego
WARUNKI PRACY
Praca biurowa oraz praca w terenie.
Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.
Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.
Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.
ZAKRES ZADAŃ
• uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
• uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
• złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie
• wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
• prawo jazdy co najmniej kategorii B
• • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

• prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
• ukończone 25 lat na dzień 1 września 2017 roku
• posiadanie wymaganego stanu zdrowia
• posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
• posiadanie obywatelstwa polskiego
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• prawo jazdy kategorii A;
• znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie BI: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• kopia prawa jazdy kategorii B
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
• kopia prawa jazdy kategorii A
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2017 r.
• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Ul. Teatralna 30 66-400 Gorzów Wlkp.
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniąjące wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty

i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: witd.gorzow.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: sekretariat@witd.gorzow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7255 113.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• test kompetencyjny,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.
Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 poz. 922) jest: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
p Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

__________________________________________________________

Dodano: 16.01.2013

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 147164
Data ukazania się ogłoszenia: 06-11-2012
Na stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Adres urzędu:Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.

Status:Nabor zakonczony

Wyniki naboru:
1)Data publikacji wyniku: 16-01-2013
Kandydat: Rafał Mazurek, Gorzów Wlkp.

2)Data publikacji wyniku: 16-01-2013
Kandydat: Piotr Paszko, Kostrzyn

3)Data publikacji wyniku: 16-01-2013
Kandydat: Daniel Szurka, Słubice

_____________________________________________________________________________________

Dodano: 06.11.2012

 • Ogłoszenie nr: 147164
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 listopada 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • młodszy kontroler transportu drogowego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Teatralna 30
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.
 • Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
 • Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa oraz praca w terenie – prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorcy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
  Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, uczestniczenie w kontrolach w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wykształcenie: co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • prawo jazdy co najmniej kat. B,
  • ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs ukończone do 22 lipca 2013 r.),
  • posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,
  • złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MT,BiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,
  • znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);
  • znajomość: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP,
  • wiedza ogólna w zakresie problematyki społeczno-politycznej, Unii Europejskiej, historii nowożytnej.
wymagania dodatkowe
 • znajomość jednego z języków urzędowych UE lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
 • prawo jazdy kategorii A,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność; dążenie do rezultatów,
 • myślenie analityczne,
 • gotowość do uczenia się,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,
 • oświadczenie kandydata o niekaraniu za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  16-11-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Teatralna 30
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  ·Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert
  w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie www.bip.witd.gorzow.pl oraz www.witd.gorzow.pl
  ·Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.witd.gorzow.pl
  ·Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  ·Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
  ·Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 95/7255107

______________________________________________________________________________________

Dodano: 05.09.2012

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 145419
Data ukazania się ogłoszenia: 17-08-2012
Na stanowisko: inspektor
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.


Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 05-09-2012
Wybrany kandydat: Jarosław Wowczko, Gorzów Wlkp.

Dodano: 17.08.2012

 • Ogłoszenie nr: 145419
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 sierpnia 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw finansowych w Wydziale Finansowo-Księgowym
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów z zakresu wydatków i dochodów WITD w układzie podstawowym i zadaniowym
 • przygotowywanie danych z ewidencji księgowej do sporządzania sprawozdań finansowych
 • obsługa bankowości elektronicznej
 • obsługa systemu ITD support w zakresie wymaganym na tym stanowisku
 • ewidencjonowanie i analizowanie zapłaty kar z tytułu wystawionych decyzji
 • wystawianie dla dłużników tytułów egzekucyjnych
 • prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi w zakresie wszczętych egzekucji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie WITD Gorzów Wlkp.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy - komputer
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
- bariery architektoniczne
- naturalne i sztuczne oświetlenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • dobra znajomość w zakresie księgowości budżetowej ,Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

27-08-2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

Etat uzyskany w wyniku przesunięcia wakującego etatu inspektora transportu drogowego do Wydz. FK. Umowa o pracę zostanie zawarta do czasu ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora transportu drogowego.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji, zostanie zamieszczona w terminie 5 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim (www.bip.witd.gorzow.pl).
List motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

________________________________________________________________________________

Dodano: 21.05.2012

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarka
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, rejestruje i rozdziela korespondencję bieżącą wpływającą, oraz wysyła pocztę wychodzącą z WITD,
 • Dba o właściwy obieg dokumentów,
 • Prowadzi terminarz spotkań LWITD i Z-cy LWITD,
 • Przygotowuje do archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone na stanowisku,
 • Kieruje interesantów, zgłaszających się osobiście lub telefonicznie, do właściwych wydziałów WITD,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
N i e z b ę d n e

 •  Wykształcenie:  co najmniej  średnie
 • Pozostałe wymagania niezbędne:
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność i otwartość w kontaktach interpersonalnych;
 • Sumienność i odpowiedzialność;
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy,

Termin składania dokumentów:  28 maja 2012 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WITD)
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie
będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

____________________________________________________________

Dodano: 09.05.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA OGŁOSZENIE NR 141431

Data ukazania się ogłoszenia:   05.03.2012 r.
Na stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Adres urzędu: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 30
Liczba etatów:  4
Status:   nabór zakończony
Wybrani kandydaci:
1. Paweł Jurys zam. Piaseczno
2. Sławomir Matuszewski zam. Słubice
3. Anna Pulsza zam. Torzym
4. Robert Trębowicz zam. Gorzów Wlkp.

Dodano: 05.03.2012

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
młodszy kontroler transportu drogowego
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 4
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
66-40 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30
Miejsce wykonywania pracy:
Gorzów Wlkp. i teren województwa lubuskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • aplikant jest uczestnikiem kursu specjalistycznego II stopnia i obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu. Celem kursu jest przygotowanie aplikanta do właściwego wykonywania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej i prowadzenie postępowań administracyjny

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego II stopnia, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego - praca biurowa oraz praca w terenie – uczestniczenie w kontrolach drogowych. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, uczestniczenie w kontrolach w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  • prawo jazdy co najmniej kat. B
  • wiek 25 lat (ukończone 31 października 2012 r. )
  • posiadanie wymaganego stanu zdrowia
  • znajomość: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o ruchu drogowym oraz Konstytucji RP
  • wiedza ogólna w zakresie problematyki społeczno-politycznej, Unii Europejskiej, historii nowożytnej

wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z języków urzędowych UE lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • prawo jazdy kategorii A
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
 • myślenie analityczne
 • gotowość do uczenia się
 • dążenie do rezultatów
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
16-03-2012
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul.  Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.
Inne informacje:
Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert na stronie: www.bip.witd.gorzow.pl oraz www.witd.gorzow.pl Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.bip.witd.gorzow.pl oraz www.witd.gorzow.pl Oferty przesłane drogą elektroniczną, faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora. Osoby, u których nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do pracy zostaną skierowane na kurs specjalistyczny II stopnia organizowany przez GITD. Dod. inf. pod nr tel. 95 7255 107.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

___________________________________________________________________

Dodano: 09.08.2011

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie nr: 135675

Data ukazania się ogłoszenia: 20-07-2011 r.

Na stanowisko: inspektora

Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Teatralna 30

66-400 Gorzów Wlkp

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru ( osoby): 1.

Data publikacji wyniku: 09-08-2011

Wybrany kandydat: Jarosław Wowczko, Gorzów Wlkp.

______________________________________________________________________________________

Dodano 05.08.2011

Lista osób, których oferty pracy spełniały wymagania

określone w ogłoszeniu zamieszczonym przez

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

 

w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 135675 / 2011
z dnia 20 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku

inspektora do spraw finansowych,

powstałym w wyniku przesunięcia wakującego etatu

inspektora transportu drogowego do Wydziału Finansowo-księgowego.

Lp

Nazwisko i imię

Miejscowość

BRZOSKO MARTA

GORZÓW WLKP.

BUDACZ BARTŁOMIEJ

SARBIEWO

DZIERLIŃSKA DOROTA

GORZÓW WLKP.

JĘDRZEJCZAK JOLANTA

OSIEDLE POZNAŃSKIE

KISIEL URSZULA

GORZÓW WLKP.

KULCZYNSKA KATARZYNA

JENIN

KWILOSZ JADWIGA

GORZÓW WLKP.

MAREK EDYTA

GORZÓW WLKP.

PUCHALSKA ANETA

KARNIN

TROJECKA JOANNA

GORZÓW WLKP.

WOWCZKO JAROSŁAW

GORZÓW WLKP.

Wyżej wymienieni proszeni są o stawienie się w dniu 08 sierpnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 30 w celu przystąpienia do testów sprawdzających wiedzę ogólną oraz kompetencje do pracy na stanowisku inspektora do spraw finansowych.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

_____________________________________________________________________________________

Dodano 20.04.2011

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  NABORU NA STANOWISKO
MŁODSZEGO KONTROLERA TRANSPORTU DROGOWEGO
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO

W II etapie rekrutacji ( egzaminie ustnym) udział wzięli:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Kołodziej Maciej

Sulęcin

2

Szaliński Marcin

Zielona Góra

3

Czekała Bartłomiej s.Lecha

Świebodzin

4

Ogiński Grzegorz

Gorzów Wlkp.

5

Mazurek Rafał

Deszczno

6

Proć Renata

Krosno Odrz.

7

Olchowy Paweł

Gorzów Wlkp.

8

Chadysiak Leszek

Nowa Sól

9

Gajewski Bartosz

Kostrzyn n/Odrą

10

Bała Radosław

Słubice

11

Subotowicz Małgorzata

Barlinek

12

Czapczyński Łukasz

Gorzów Wlkp.

13

Wziątek Robert

Zielona Góra

14

Morawiec Rafał

Sulęcin

15

Mandziuk Konrad

Skwierzyna

16

Przybył Marcin

Lipie Góry

17

Zając Tomasz

Dobiegniew

 

Kandydaci. którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszk.

1

Kołodziej Maciej

Sulęcin

2

Szaliński Marcin

Zielona Góra

 

_______________________________________________________________________________________

Gorzów 11.04.2011 r.

Nr ogłoszenia: 131803
Urząd: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego
Miejsce pracy: teren woj. lubuskiego
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji - egzaminu ustnego: 
 
 
1. RAFAŁ MAZUREK
2. GRZEGORZ OGIŃSKI
3. BARTOSZ GAJEWSKI
4. RENATA PROĆ
5. RADOSŁAW BAŁA
6. MARCIN SZALIŃSKI
7. RAFAŁ MORAWIEC
8. PAWEŁ OLCHOWY
9. MAŁGORZATA SUBOTOWICZ
10. BARTŁOMIEJ CZEKAŁA syn Lecha
11. TOMASZ ZAJĄC
12. LESZEK CHADRYSIAK
13. MACIEJ KOŁODZIEJ
14. MARCIN PRZYBYŁ
15. ŁUKASZ CZAPCZYŃSKI
16. KONRAD MANDZIUK
17. ROBERT WZIĄTEK
 
Egzamin ustny odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2011 r. od godz. 9,00 w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 30.
Wyżej wymienione osoby zostaną telefonicznie powiadomione o dniu i godzinie przeprowadzenia egzaminu ustnego.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego

________________________________________________________________________________________

Gorzów 28.02.2011 r.

Nr ogłoszenia: 131803
Urząd: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego
Miejsce pracy: teren woj. lubuskiego
Termin składania dokumentów: do 18 lutego 2011 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:
 
       

1

ADAMCZYK KAROL KUPIENINO

2

ALEKSANDROWICZ-PYTLOS ANNA STRZELCE KRAJ.

3

ANTONIAK SŁAWOMIR GORZÓW WLKP.

4

BAK ŁUKASZ GRALEWO

5

BAŁA RADOSŁAW SŁUBICE

6

BARTUZI BEATA GORZÓW WLKP.

7

BŁAWAT RAFAŁ SULĘCIN

8

BORNECKA SYLWIA ZIELONA GÓRA

9

BRACIK JAROSŁAW STRZELCE KRAJ.

10

BROŻYNA JOANNA ŻAGAŃ

11

BRYGIDYR BOGDAN GORZÓW WLKP.

12

BRZEZIŃSKI MAREK STARE POLICHNO

13

BYCKA MATEUSZ GORZÓW WLKP.

14

CEGIELSKA MAGDALENA GORZÓW WLKP.

15

CHADRYSIAK LESZEK NOWA SÓL

16

CHUDZIK MAREK GORZÓW WLKP.

17

CZAPCZYŃSKI ŁUKASZ GORZÓW WLKP.

18

CZEKAŁA syn Janusza BARTŁOMIEJ GORZÓW WLKP.

19

CZEKAŁA syn Lecha BARTŁOMIEJ ŚWIEBODZIN

20

DĘBICKI ANDZEJ BYTOM ODRZ.

21

DOPIERALSKI JACEK POZNAŃ

22

DRENKOWSKA AGNIESZKA MUSZKOWO

23

DROZD RADOSŁAW DĘBNO

24

DRZEWIŃSKI BOGUSŁAW ŻARY

25

DUSZEŃKO ANNA KRĘŻOŁY

26

DUTKIEWICZ MONIKA DĘBNO

27

DZIEKANOWSKA ANNA GORZÓW WLKP.

28

ECKSTEDT MAREK BRÓDKI

29

FABIAŃCZYK RADOSŁAW BARNÓWKO

30

FEDOROWICZ BARTŁOMIEJ GORZÓW WLKP.

31

FILISTOWICZ MAŁGORZATA RZEPIN

32

FLISAK MAREK GORZÓW WLKP.

33

GAJEK LECH LUBNIEWICE

34

GAJEWSKI BARTOSZ KOSTRZYN

35

GŁOWACZEWSKI TOMASZ GORZÓW WLKP.

36

GOZDOWSKI KRZYSZTOF GORZÓW WLKP.

37

GÓRZNY IRENEUSZ GORZÓW WLKP.

38

GRAJ-CITKOWSKA ELŻBIETA KRZYŻ WLKP.

39

GUSZPIT JOANNA GORZÓW WLKP.

40

JAGIEŁŁO KAROL BOCZÓW

41

JĘCZMIENNA LUCYNA CZARNÓW

42

KACZMAREK JAROSŁAW GORZÓW WLKP.

43

KALINA EWA GORZÓW WLKP.

44

KAŁUŻNA JOLANTA SULĘCIN

45

KĘDZIOR TADEUSZ GORZÓW WLKP.

46

KIEŁB ARTUR GORZÓW WLKP.

47

KOGUT ŁUKASZ LUBSKO

48

KOLARCZYK JOWITA GORZÓW WLKP.

49

KOŁODZIEJ MACIEJ SULĘCIN

50

KOŁODZIŃSKA EWA CYBINKA

51

KOPACZ MARCIN GORZÓW WLKP.

52

KOPICA ANNA GORZÓW WLKP.

53

KORNIAT ŁUKASZ GORZÓW WLKP.

54

KORSAK ANDRZEJ GORZÓW WLKP.

55

KOZIEŁ SŁAWOMIR GORZÓW WLKP.

56

KOŹLAKOWSKI MAREK GORZÓW WLKP.

57

KOŻAN SYLWIA GORZÓW WLKP.

58

KRAKOWSKA DOMINIKA GORZÓW WLKP.

59

KRZYWAŃSKA ALEKSANDRA SKWIERZYNA

60

KUBACKA MARTA GORZÓW WLKP.

61

KUPIŃSKI MARCIN SKWIERZYNA

62

KUROWSKI PAWEŁ GORZÓW WLKP.

63

KWIRAN BARBARA ŚWIEBODZIN

64

LEŚNIEWSKA KATARZYNA RZEPIN

65

LISIECKI DANIEL WYSOKA

66

MACHTYL DARIUSZ GORZÓW WLKP.

67

MACIEJEWSKA ELŻBIETA KOSTRZYN

68

MAJEWSKI HENRYK MASZEWO

69

MALEWICZ GRZEGORZ DĘBNO

70

MALINOWSKA ANNA GORZÓW WLKP.

71

MANDZIUK KONRAD SKWIERZYNA

72

MARCINIAK MARCIN SŁUBICE

73

MATUSZEWSKI SŁAWOMIR SŁUBICE

74

MAZURAK ADAM DĘBNO

75

MAZUREK RAFAŁ DESZCZNO

76

MIECZKOWSKI TOMASZ RZEPIN

77

MIKOŁAJCZYK KRZYSZTOF RZEPIN

78

MORAWIEC RAFAŁ SULĘCIN

79

NEUMANN KRZYSZTOF STRZELCE KRAJ.

80

NOWAK JUSTYNA GORZÓW WLKP.

81

NOWICKI WOJCIECH SKWIERZYNA

82

NOWICZ TOMASZ GORZÓW WLKP.

83

OGIŃSKI GRZEGORZ GORZÓW WLKP.

84

OGRABEK EWA GORZÓW WLKP.

85

OLCHOWY PAWEŁ GORZÓW WLKP.

86

OLEK AGNIESZKA RAŃSKO

87

OSIPA MARCIN MIĘDZYRZECZ

88

PAWŁOWSKI ŁUKASZ PRZYLEP

89

PILARSKA MARLENA SULĘCIN

90

POKROPEK MARIUSZ RUDNICA

91

PROĆ RENATA KAMIEŃ

92

PRZYBYŁ MARCIN LIPIE GÓRY

93

PULSZA ANNA BOCZÓW

94

PYKA TOMASZ BIAŁCZYK

95

PYTLOS PIOTR GORZÓW WLKP.

96

RODENKO JAROSŁAW ŻARY

97

ROSOŁOWSKI MAREK GORZÓW WLKP.

98

ROSZYK KATARZYNA GORZÓW WLKP.

99

RUMIENIECKI LESZEK GORZÓW WLKP.

100

RYŁ ŁUKASZ DOLICE

101

RZEŻAWSKA EWELINA GORZÓW WLKP.

102

SEŃ LESZEK GORZÓW WLKP.

103

SIDOROWICZ KRZYSZTOF RZEPIN

104

SIKORA MAGDALENA GORZÓW WLKP.

105

SIWIEC IWO ŁUGI

106

SKRZYPCZAK JACEK GORZÓW WLKP.

107

SŁAWEK MACIEJ GORZÓW WLKP.

108

SMAK KAMILA GORZÓW WLKP.

109

SOBKÓW DANIEL GRABIK

110

SOCHA ŁUKASZ RYCHNÓW

111

SOLAREK PIOTR WITNICA

112

SOŁTYSIAK KATARZYNA GORZÓW WLKP.

113

STANIAK MONIKA SUŁÓW

114

STAŃ ARKADIUSZ SŁUBICE

115

STAŃKOWSKI MARIUSZ WITNICA

116

STASZCZUK MARCIN MIELĘCINEK

117

STECHLIŃSKA BEATA ŁUPOWO

118

STRZELECKI RAFAŁ SŁUBICE

119

SUBOTOWICZ MAŁGORZATA BARLINEK

120

SZALIŃSKI MARCIN ZIELONA GÓRA

121

SZCZYKÓT MARCIN CHOSZCZNO

122

SZEWCZYK-WOLNIEWICZ JOANNA MIĘDZYRZECZ

123

SZYMCZAK WIOLETA MONIKA GORZÓW WLKP.

124

SZYMCZAK JULIAN SANTOK

125

ŚMIERSKI WIKTOR STOŁUŃ

126

ŚWIĄTEK ŁUKASZ GORZÓW WLKP.

127

ŚWIOKŁO ANDRZEJ CYBINKA

128

TOMASIEWICZ MACIEJ GORZÓW WLKP.

129

TOMCZYK ROBERT DĘBNO

130

TRĘBICKA BEATA SANTOCZNO

131

TRUSZKOWSKA PAULINA STAŃSK

132

TURŁAJ MIROSŁAW GORZÓW WLKP.

133

TWOREK LUCYNA NOWE DZIEDUSZYCE

134

WACHOWIAK MARCIN SULĘCIN

135

WALCZAK BEATA GORZÓW WLKP.

136

WEBER PAWEŁ MIĘDZYCHÓD

137

WOŹNICZKA PRZEMYSŁAW GORZÓW WLKP.

138

WZIĄTEK ROBERT ZIELONA GÓRA

139

ZAJĄC TOMASZ DOBIEGNIEW

140

ZIELIŃSKA BOŻENA MURZYNOWO

141

ZIENIEWICZ KAROL NOWA SÓL

142

ZYGMUNTOWSKA SYLWIA GORZÓW WLKP.

143

ŻMINKOWSKI ROBERT GORZÓW WLKP.

144

ŻYLIŃSKI JACEK GORZÓW WLKP.

 

Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci spełniający wymagania formalne proszeni są o stawienie się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Jagiellończyka 8 w sali konferencyjnej na parterze w dniu 14 marca 2011 r. o godz. 11:00 w celu przystąpienia do testów sprawdzających wiedzę ogólną oraz kompetenje do pracy na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-11-07 12:57:17
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2017-01-05 18:57:17
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Popyk Hanna 2013-11-07 12:55:21
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-11-07 12:55:21

______________________________________________________________