www.bip.gov.pl

 

  Mapa biuletynu

  Instrukcja obsługi

  Redakcja biuletynu

 


  Strona główna
  Kontakt

 

PODSTAWOWE DANE

 

Dane teleadresowe

 

Przedmiot działalności

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

ORGANIZACJA INSPEKTORATU

 

Struktura organizacyjna

 

Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje

 

Regulamin

 

Statut

 

ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD

 

Sposób załatwiania

 

Skargi i wnioski

 

Rejestry i ewidencje

 

Informacja publiczna

 

 

Nabory

 

 

 

FINANSE WITD

 

Majątek WITD

 

Przetargi w WITD

 

Ogłoszenia

Strona Główna > Kierownictwo inspektoratu - kompetencje 

 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
p. Bogdan Trzpis

Tel (095) 7 255 113 /sekretariat/

 

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp:

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp:

1.Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców.
2.Do zadań Wojewódzkiego Inspektora należy:

 1. zapewnienie wykonywania zadań Inspekcji na obszarze województwa;
 2. organizacja kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego.

3. Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

  1. Głównym Inspektorem – za prawidłowe i pełne wykonywanie zadań objętych działaniem Inspektoratu;
  2. Wojewodą – za prawidłowe funkcjonowanie Inspektoratu, w tym: organizację jego działalności, wykonywanie budżetu, gospodarowanie powierzonym mieniem oraz prawidłową politykę kadrową i właściwe prowadzenie spraw osobowych.

4. Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu, w tym jego komórek organizacyjnych:

 1. Wydziałem Finansowo-Księgowym;
 2. Wydziałem Prawnym;
 3. samodzielnym stanowiskiem do spraw kadr.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego zapewniając funkcjonowanie i ciągłość pracy Inspektoratu poprzez:

 1. bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Inspektoratu;
 2. opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu Inspekcji i układu wykonawczego do tego budżetu;
 3. ustalanie regulaminu pracy Inspektoratu;
 4. opracowanie statutu i przedkładanie jego projektu Wojewodzie;
 5. ustalanie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu w drodze zarządzenia wewnętrznego;
 6. wydawanie aktów prawa wewnętrznego w tym zarządzeń i decyzji organizacyjnych;
 7. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Inspektoratu;
 8. nadzór nad gospodarowaniem i ewidencją mienia Inspektoratu;
 9. zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Inspektoratu;
 10. zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
 11. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Inspektoratu czynności kancelaryjnych oraz postępowaniem z materiałami archiwalnymi Inspektoratu;
 12. realizację postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników
  i mienia Inspektoratu;
 13. zarządzanie kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie i prowadzenie nadzoru nad jej przebiegiem w Inspektoracie;
 14. realizację zadań w zakresie nadzoru nad wydawaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego w ramach właściwości miejscowej;
 15. występowanie do Wojewódzkiego Komendanta Policji z wnioskiem o pozwolenie na broń palną na okaziciela oraz o dopuszczenie podległych Inspektorów do posiadania broni palnej i amunicji na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r.
  o broni i amunicji;
 16. niezwłoczne powiadamianie prokuratora w przypadku stwierdzenia, że użycie broni było niezgodne z obowiązującymi przepisami;
 17. wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia, że podjęte czynności przed użyciem broni były niezgodne z obowiązującymi przepisami;
 18. organizację należytego przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni
  i amunicji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
 19. badanie, czy użycie broni palnej lub podjęcie czynności przed jej użyciem było zgodne
  z obowiązującymi przepisami;
 20. zapewnienie terminowego i właściwego planowania i realizowania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 21. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

 

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
p.Mirosław Jesiołkiewicz

Tel. (95) 7 255 113 /sekretariat/
e-mail: 046@witd.gorzow.pl

 

 

Kompetencje Pierwszego Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp:

Pierwszy Zastępca podlega Wojewódzkiemu Inspektorowi i w jego imieniu wykonuje obowiązki pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz jest odpowiedzialny za realizację zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które wykonuje przy pomocy wszystkich wydziałów i komórek organizacyjnych w Inspektoracie.


W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań wszystkie jego zadania i obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca, a w razie nieobecności Pierwszego Zastępcy - Drugi Zastępca.
1) Pierwszy Zastępca sprawuje w Inspektoracie bezpośredni nadzór nad Wydziałem Inspekcji;
2) Drugi Zastępca sprawuje w Inspektoracie bezpośredni nadzór nad:

 • samodzielnym stanowiskiem do spraw administracyjno – technicznych,
 • archiwum zakładowym,
 • pozostałymi pracownikami Inspektoratu;

 

Naczelnik Wydziału Inspekcji
p.Anna Nowicka

Tel. (95) 7 255 113 /sekretariat/

 

 

Kompetencje naczelnika w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp:

Wydziałem Inspekcji kieruje Naczelnik, który podlega Pierwszemu Zastępcy i jest odpowiedzialny za prawidłowy podział pracy, organizację oraz wyniki pracy Wydziału.

Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji
Przemysław Józefowski

Tel. (95) 7 255 113 /sekretariat/

 

 

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 11:50:27
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2017-09-28 10:10:27
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Hołyńska Iwona 2013-10-28 11:49:15
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-10-28 11:49:15
_____________________________________________________________