www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
   
ZARZĄDZENIA
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia

 

Strona Główna  > informacja   

 

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy władzy publicznej obowiązek udostępnienia informacji dotyczących ich bieżącej działalności. Ustawa ta określa także zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a informacje publiczne udostępniane są do wiadomości poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja Publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnodostępnych bądź też przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Zasady utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@witd.gorzow.pl, lub tradycyjnie pod adresem: ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”)

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@witd.gorzow.pl, lub tradycyjnie pod adresem: ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”).

Cel przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 50 ustawy o transporcie drogowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Informacja o ograniczeniach

Na podstawie art. 55a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 55a ust. 1 tej ustawy, przepisów art. 13-22 oraz art. 34 RODO nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego, tj.:

-      Artykuł 13 - Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;

-      Artykuł 14 - Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;

-        Artykuł 15 - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;

-        Artykuł 16 - Prawo do sprostowania danych;

-        Artykuł 17 - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

-        Artykuł 18 - Prawo do ograniczenia przetwarzania;

-       Artykuł 19 - Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;

-        Artykuł 20 - Prawo do przenoszenia danych;

-        Artykuł 21 - Prawo do sprzeciwu;

-      Artykuł 22 - Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie;

-       Artykuł 34 - Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 12:51:12
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2018-06-15 12:55:27
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Popyk Hanna 2013-10-28 12:50:14
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-10-28 12:50:14